Zákaznická podpora:info@pepis.shop

Podmínky ochrany osobních údajů

Univerzální podmínky ochrany osobních údajů, použitelné pro GDPR. Podmínky ochrany osobních údajů jsou nutnou součástí internetového obchodu. Shoptet neručí za aktuálnost vzorových podmínek k datu jejich stažení.

Vzorové podmínky ochrany osobních údajů včetně pokynů k jejich úpravě ke stažení zde: https://www.shoptet.cz/univerzalni-podminky-ochrany-osobnich-udaju/

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PepisCR IČ 07545738 se sídlem Pod Formankou 655/17, 14900 Praha - Újezd (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Pod Formankou 655/17, 14900 Praha - Újezd

Email: info@pepis.shop

Telefon: 774 456 879

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACY POLICY

Universal terms of personal data protection, applicable for GDPR. The terms of personal data protection are a necessary part of an online store. Shoptet does not guarantee the currentness of the sample conditions as of the date of their download.

Sample terms of personal data protection, including instructions for their modification, can be downloaded here: https://www.shoptet.cz/univerzalni-podminky-ochrany-osobnich-udaju/

I. Basic provisions

1. The data controller, as defined in Article 4(7) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as "GDPR"), is PepisCR, ID number 07545738, with registered office at Pod Formankou 655/17, 14900 Praha - Újezd (hereinafter referred to as the "controller").

2. The contact details of the data controller are

The address is: Pod Formankou 655/17, 14900 Praha - Újezd

Email: info@pepis.shop

Phone number: 774 456 879

3. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is one who can be directly or indirectly identified, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier, or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, or social identity of that natural person.

4. The data controller has not / has appointed a Data Protection Officer. The contact details of the Data Protection Officer are: 

II. Sources and categories of processed personal data

1. The controller processes personal data that you have provided to them or personal data that the controller has obtained based on fulfilling your order.

2. The controller processes your identification and contact details, as well as the data necessary for contract fulfillment.

III. The legal basis and purpose of processing personal data

1. The legal basis for processing personal data is

 • The legal basis for processing personal data is the performance of a contract between you and the controller according to Article 6(1)(b) of the GDPR,
 • the legitimate interest of the controller in providing direct marketing (especially for sending commercial communications and newsletters) according to Article 6(1)(f) of the GDPR.
 • Your consent to processing for the purposes of providing direct marketing (especially for sending commercial communications and newsletters) according to Article 6(1)(a) of the GDPR in conjunction with § 7(2) of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services, in case there has been no order for goods or services.

 2. The purpose of processing personal data is

 • The purpose of processing personal data is to process your order and perform the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the controller. When placing an order, personal data is required, which is necessary for the successful processing of the order (name and address, contact). Providing personal data is a necessary requirement for concluding and fulfilling the contract. Without providing personal data, it is not possible to conclude the contract or fulfill it on the part of the controller,
 • sending commercial communications and conducting other marketing activities.

 3. The controller does not engage in / engages in automatic individual decision-making within the meaning of Article 22 of the GDPR. You have provided your explicit consent for such processing.

IV. Data retention period

1. The controller retains personal data

 • For the time necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the controller and to assert claims from these contractual relationships (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).
 • For the period until consent for processing personal data for marketing purposes is revoked, but no longer than 15 years, if personal data is processed based on consent.

 2. After the expiration of the data retention period, the controller will erase personal data.

V. Recipients of personal data (subcontractors of the controller)

1. Recipients of personal data include individuals 

 • Involved in the delivery of goods/services/payment processing based on the contract,
 • providing e-shop operation services (Shoptet) and other services related to e-shop operation,
 • providing marketing services.

 2. The controller does not intend to transfer personal data to a third country (a country outside the EU) or an international organization. Recipients of personal data in third countries are providers of mailing services/cloud services. 

VI. Your rights

1. Under the conditions set out in the GDPR, you have the following rights

 • The right to access your personal data under Article 15 of the GDPR.
 • The right to rectify personal data under Article 16 of the GDPR, and potentially, the right to restrict processing under Article 18 of the GDPR.
 • The right to erasure of personal data under Article 17 of the GDPR.
 • The right to object to processing under Article 21 of the GDPR.
 • The right to data portability under Article 20 of the GDPR.
 • The right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the address or email of the controller provided in Section III of these terms.

 2. Furthermore, you have the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to the protection of personal data has been violated.

VII. Conditions for securing personal data

1. The controller declares that they have taken all appropriate technical and organizational measures to secure personal data.

2. The controller has taken technical measures to secure data storage and storage of personal data in paper form, especially…

3. The controller declares that only individuals authorized by them have access to personal data.

VIII. Final provisions

1. By submitting the order through the online order form, you confirm that you have read and accept the terms of personal data protection in their entirety.

2. You agree to these conditions by checking the consent box through the online form. By checking the consent, you confirm that you have read and accept the terms of personal data protection in their entirety..

3. The administrator is entitled to change these conditions. The new version of the terms of personal data protection will be published on its website and sent to your email address that you provided to the administrator in case of a new version of these terms.

 

These terms and conditions come into effect on May 25, 2018.